ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Adatvédelmi nyilvántartási azonosítók:
NAIH-106654/2016. - webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
NAIH-107661/2016. - hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis


1.     Bevezető
1.1.    Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érintett személyeket a Maschinenring Magyarország Kft. (a továbbiakban: „Maschinenring”), mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, valamint tájékoztassa az érintetteket az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, az adatkezelés időtartamáról, az adatokat megismerhetők köréről, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.

1.2.    A Maschinenring részére a személyes adatokat bármely módon megadó, illetve a Maschinenring Kft-vel előfizetői vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló vagy a Maschinenring honlapjaira regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait a Maschinenring a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

1.3.    Jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz a Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

1.4.    A Felhasználó személyes adatai megadásával, a Maschinenring Honlapja használatával, Honlapján történő regisztrációval vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően, továbbá elfogadja jelen adatvédelmi szabályzatot.

1.5.    Internetes felhasználás: A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed a Maschinenring által üzemeltetett valamennyi honlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül megadott személyes adatok kezelésére is. A Maschinenring ezen adatokat az adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

1.6.    Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, hogy ne használja a Honlapot.

1.7.    A Maschinenring a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával jár el.

2.    Az adatkezelő
2.1.    Az adatkezelő személye a Maschinenring Magyarország Kft. (H-2870 Kisbér, Kossuth u. 5., Cg.11-09-013940)

2.2.    Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

2.3.    A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár a Maschinenring akár harmadik személyek irányába. A Maschinenring a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Maschinenring nem felelős a Felhasználó által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a Felhasználó által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

3.    Adatkezelés célja
3.1.    A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a Maschinenring által nyújtott, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése - webárzuház funkcióinak működtetése. A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések érvényesítése, a megrendelésekkel kapcsolatos teljesítés, valamint tájékoztatás, hírlevelek küldése, a Maschinenring Magyarország Kft. termékeiről és szolgáltatásairól.

3.2.    A fenti célok érdekében a Maschinenring Magyarország Kft. munkavállalói vagy adatfeldolgozói a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

4.    A kezelt adatok köre
4.1.    A Maschinenring a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatok körétől függően azon adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételéhez, a szükséges rovatokat kitöltve vagy egyéb módon eljuttat a Maschinenring részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjedhet ki:
név, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, születési idő, telefonszám, mobiltelefonszám, ill. a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szükséges adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, regisztrációhoz, kötelezően meg kell adnia, melyek hiányában a szolgáltatás igénybevételére, illetve a részvételre nincs lehetőség.

4.2.    A Maschinenring egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adatai, illetve azon weboldal vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat a Maschinenring a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket a Maschinenring marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

4.3.    Ugyanezen okokból a Maschinenring eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie” vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt.

5.    Az adatkezelés ideje
5.1.    A Maschinenring a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Felhasználó törlést kérelmező vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli. Felhasználó ilyen irányú kérelme esetén a Felhasználó regisztrációja automatikusan megszűnik.

5.2.    A Maschinenring a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja vagy célja megszűnt.

6.    Az adatkezelés egyéb jellemzői
6.1.    A Maschinenring a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

6.2.    Amennyiben a Maschinenring a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.3.    Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatoknak.

7.    Adatfeldolgozás
7.1.    A Maschinenring fenntartja a jogot arra, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről a Maschinenring jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése útján tájékoztatja a Felhasználókat.

7.2.    Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Maschinenring rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Maschinenring rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

8.    Adattovábbítás
1.1.    A Felhasználó személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Maschinenring a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok érdekében a Maschinenring Magyarország Kft. jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott kapcsolt vállalkozásai, ill. üzleti partnerei részére az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa belföldön.
    Név: cargo-partner Kft.
    Cím: 1097 Budapest, Fehérakác utca 3.
    Tevékenység: futárszolgálat
    Telefonszám: +36 (24) 620-300
    E-mail: hubud@cargo-partner.com

9.    Adatbiztonság
9.1.    A Maschinenring kötelezi magát, hogy az Info tv-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

9.2.    Maschinenring az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.3.    Maschinenring és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Maschinenring és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Maschinenring Kft-nek.

9.4.    A Maschinenring valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint az adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

10.    Felhasználó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
10.1.    A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken írásban tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve zárolását.

10.2.    A Felhasználó írásbeli kérelmére a Maschinenring tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

10.3.    A Maschinenring a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad a Felhasználó kérelmében jelzett adatkezelési kérdésekben.

10.4.    A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Maschinenring Kft-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az eseti tájékoztatás költségtérítését a Maschinenring 9.000,- Ft + Áfa összegben állapítja meg. A már megfizetett költségtérítést a Maschinenring visszatéríti, ha a vizsgálat megállapítja, hogy az adatokat a Maschinenring jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

10.5.    A Felhasználó tájékoztatását a Maschinenring csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

10.6.    A tájékoztatás megtagadása esetén a Maschinenring írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

10.7.    Törlés helyett Maschinenring zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10.8.    A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Maschinenring a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára a Maschinenring továbbította. Az értesítést a Maschinenring mellőzi, ha az adatkezelés céljára való tekintettel az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

10.9.    Ha Maschinenring az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Maschinenring tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

10.10.    A Felhasználó jogosult a Maschinenring Kft-t arra kérni, hogy személyes adatait a Maschinenring ne használja fel marketing célokra.

10.11.    Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát elsődlegesen Maschinenring felé jelezze a lent megadott elérhetőségek egyikén. A panaszok felülvizsgálatára a jelen nyilatkozatban foglaltak és a Maschinenring mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzata irányadó.
A Felhasználó ezen túlmenően panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

11.    Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
11.1.    A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Maschinenringre, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

11.2.    Maschinenring a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

11.3.    Ha a Maschinenring az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adat-kezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11.4.    Ha a Felhasználó a Maschinenring döntésével nem ért egyet, illetve ha a Maschinenring a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

12.    Adatvédelmi nyilatkozat változásai
Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

13.    Kapcsolat
Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése merülne fel jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek valamelyikén:

Maschinenring Magyarország Kft.
H-2870 Kisbér, Kossuth u. 5.
Telefon: + 36 34 552 191
Fax: + 36 34 552 192
E-mail: office@maschinenring.hu

 

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat az mr-onlineshop@maschinenring.hu címen.